Чернова Наталя Леонідівна


Чернова Наталья Леонидовна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail chernovchumak@mail.ru

Про себе

Брала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії».

Досвід роботи »

2012‑по т.ч. доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, куратор спеціалізації «Економічна кібернетика»
2005‑2012 доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету
2003‑2005 викладач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету

Освіта »

1994‑1999 Харківський державний економічний університет, кваліфікація економіста за спеціальністю «Економічна кібернетика», диплом з відзнакою
1999‑2002 аспірантура ХДЕУ
2003 захист кандидатської дисертації за спеціальністю «економіко-математичне моделювання»
2006 вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Методи оцінки економічної безпеки
 • Дослідження операцій
 • Економетрія
 • Економіко-математичне моделювання

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • методи оцінки та прогнозування безпеки соціально-економічних систем
 • поточні інтереси
  • діагностика та прогнозування стану економічних систем за допомогою прихованої марківської моделі;

Публікації

Автор понад 40 наукових праць (в тому числі співавтор в 10 монографіях); більше 60 навчально-методичних розробок (у тому числі 2 навчальних посібники)

Список публікацій »

Монографії

 1. Чернова Н.Л. Использование алгоритма фильтрации Калмана в комплексной модели прогнозирования линейных экономических процессов // Моделирование  поведения  хозяйствующих  субъектов  в условиях изменяющейся рыночной среды/ Под ред. докт. экон. наук, проф.  В.С.  Пономаренко,  докт.  экон.  наук,  проф.  Т.С.  Клебановой.  – Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2016. – 392 с. – С. 153-165. – Русск. яз., укр. яз., англ. яз.
 2. Чернова Н.Л., Мілов О.В. Оцінка та аналіз ресурсної компоненти соціально-економічної безпеки міжрегіональних угруповань держав на прикладі Європейського Союзу// Прикладные  аспекты  моделирования  социально-экономических  систем /  Под  ред.  докт.  экон.  наук,  проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2015.
 3. Захарова О.В., Чернова Н.Л. Деякі підходи до управління інноваційною складовою економічної безпеки ВНЗ// Моделирование организационного развития: сборник докладов круглого стола (Москва, 10-11 апреля 2014 г.) / под ред. И.Н. Дрогобыцкого, В.П. Невежина. – М.: Научные технологии, 2014. – 296 с.
 4. Милов А.В., Милевский С.В., Полякова О.Ю.,Чернова Н.Л. Оценка производительности индивидуального ЛПР с ограниченной рациональностью// Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика/Под. ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. Бердянск: ФЛП Ткачук А.В.. ,2014. – 604с., с536-553.
 5. Чернова Н.Л., Полякова О.Ю., Чуйко И.М. Инновационный подход к организации технического обслуживания и ремонта локомотивов// Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: Монография / Под ред. Т. С. Клебановой, В. П. Невежина, Е.И. Шохина. — М.: Научные технологии, 2013. – 528 с.
 6. Чернова Н.Л. , Отенко И.П. Анализ и оценка угроз экономической безопасности регионов методами многомерного анализа// Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: Монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2013. – 664 с. – С.87-100
 7. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Чернова Н.Л., Зима А.Г. Модели оценки и анализа цикличности развития экономической системы// Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2012.-592с.
 8. Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Экономическая безопасность региона: оценка, анализ, прогнозирование: Монография. Харьков: ИД «ИН-ЖЕК», 2004. – 144 с.

Навчальні посібники

 1. Клебанова Т.С., Полякова О.Ю., Чернова Н.Л., Чаговець Л.О., Панасенко О.В. Дослідження операцій: навчальний посібник. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2013. – 180 с.

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до наукометричних баз

 1. Chernova N. Polyakova O. Banking system variables as indicators of economy state: diagnosis and forecasting / N. Chernova, O.Polyakova // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 1-10 квітня 2016 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 138 с. –C. 92-96. – Укр. мова, рос. мова, англ. мова.
 2. Чернова Н. Л. Прогнозирование неравномерности развития стран ЕС // Електронний додаток до матеріалів Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» 26–28 травня 2016 року. Тези доповідей учасників конференції.
 3. Милов А.В., Милевский С.В., Чернова Н.Л. Модели координации управленческих решений в цепях поставок// Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали VІІ міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 2-10 квітня 2015 р. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 186 с.
 4. Чернова Н.Л. Оценка и анализ параметров производственной функции для Украины и стран Европейского союза// Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики, 22-23 травня 2015 року, м. Харків . С.488-490
 5. Захарова О.В., Чернова Н.Л. Перспективы внедрения инновационных технологий в образовательный процесс // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 3-12 квітня 2014р. Бердянск: ФЛП Ткачук А.В., 2014.
 6. Пузырь В.Г., Полякова О.Ю., Чернова Н.Л. Моделирование локомотивной составляющей себестоимости железнодорожных перевозок// Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Випуск 132.- Харків, 2012.- с.28-32.
 7. Прокопович С.В.,Чернова Н.Л. Практика использования различных моделей тестовых заданий в учебной дисциплине «Оптимизационные модели и методы»// Актуальні проблеми розвитку електронної освіти у вищій школі: Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конфернції 18-20 травня 2012р.- Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2012.- 136с.
 8. Чернова Н.Л. Прогнозирование фазы развития экономической системы на основе скрытой марковской модели// Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конфернції 9-10 квітня 2012 р. – ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2012.- 72 с.Електронний додаток до матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференціїС.210-212.

Статті та тези в наукових виданнях інших країн, включені до наукометричних баз

 1. Chernova N., Polyakova O. Diagnosis and forecasting economy state with hidden markov model / N. Chernova, O. Polyakova // East European Scientific Journal. – 2016. – No 7. – P. 112-116.
 2. Chernova N. Models of socio-economic safety estimation for politico-economic unions. // Natural Science Readings: abstracts book. May 19-22. 2016. Bratislava. – 2016– 142p. – P. 48-51.

Гранти і проекти »

2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності та циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії» (номер держреєстрації 0110U004306);
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації 0103U000461);

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage) – Grade A (Level C1)

Підвищення кваліфікації

 • 2007 – курси підвищення кваліфікації (модульні технології побудови освітніх програм; сучасні технології інтерактивного навчання) – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ХНЕУ
 • 2013 – курси підвищення кваліфікації (математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація) – Регіональний інститут безперервної освіти Пермського державного національного дослідницького університету
 • 2013 – курси підвищення кваліфікації (система знань – нова парадигма управління Внз; системологічні основи управління освітніми процесами; електронні офісні системи) – Центр післядипломної освіти ХНЕУ
 • 2015 – курси підвищення кваліфікації (методики викладання економічних дисциплін англійською мовою) – відділ заочного, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 

Print Friendly, PDF & Email
997