Івахненко Ольга Володимирівна


Івахненко Ольга Володимирівна

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

К.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Send e-mail ov.ivahnenko@gmail.com

Linkedin profile

Про себе

Приймала участь в організації та проведенні серії міжнародних науково-практичних конференцій “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, в тому числі відповідала за секцию «Моделі оцінки та аналізу ринків праці». Учасник VI Російскої літньої школи з економіки праці від Висшої школи економіки. Учасник міжнародного гранту «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України та Росії». Приймаю участь в розробці, наповнені та веденні сайту кафедри.

Досвід роботи »

2011‑по н.д. доцент кафедри «Економічна кібернетика» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
2009‑2011 викладач кафедри «Економічна кібернетика» Харківського національного економічного університету
2008‑2009 викладач кафедри «Економіки і фінансів» Харківського інституту бізнесу и менеджменту
2005‑2008 аспірант кафедри «Економічна кібернетика» Харківського національного економічного університету
2003‑2005 бухгалтер ЧП «Удача»

Освіта »

2010 захист кандидатської дисертації «Моделі діагностики регіональних ринків праці» в спеціалізованій вченій раді Д 64.055.02 Харківського національного економічного університету, диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі і інформаційні технології і економіці»
2000‑2005 Харківський національний економічний університет, факультет «Економічної інформатики», спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою
2004‑2005 Харківський інститут бізнесу и менеджменту, факультет «Фінансовий», спеціальність «Фінанси», диплом спеціаліста з відзнакою

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Імітаційне моделювання,
 • Менеджмент персоналу,
 • Математичні методи і моделі менеджменту персоналу,
 • Кількісно-якісне моделювання в управлінні персоналом,
 • Методи и моделі дослідження соціально-економічних систем,
 • Методи і моделі ринкової економіки,
 • Економетрія,
 • Економіко-математичне моделювання.

Розклад занять

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси

 • головний напрям
  • діагностика стану і динаміки розвитку регіональних ринків праці;
  • методи і моделі оцінки неоднорідності розвитку регіональних систем, в частості регіональних ринків праці;
  • нерівномірність та циклічність як детермінанти розвитку соціально-економічних систем макро та мезо рівня.
 • поточні інтереси
  • вплив мінімальної заробітної платні на формування доходів населення;
  • методи та моделі оцінки розподілу доходів населення та заробітної платні.
 • інший дослідницький досвід
  • імітаційне моделювання фінансових потоків на макро рівні;
  • моделювання процесу вирівнювання диспропорцій розвитку регіональних систем з використанням податкових важелів.

Публікації

Всього опубліковано 60 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 7 колективних монографій, 23 статті в наукових виданнях України та іноземних держав, з яких понад 7 – в періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 7 робіт навчально-методичного характеру.

Список публікацій »

Монографії

 1. Никифорова О. В. Оценка неоднородности развития системы региональных рынков труда Украины // О. В. Никифорова, Л. А. Чаговец // Бизнес информ. – 2011. – № 5(1). – С. 41-44.
 2. Чаговец Л. А. Оценка дифференциации социально-экономической активности региональных зон // Л. А. Чаговец, О. В. Никифорова // Бизнес информ. – 2011. – № 6. – С. 31-34.
 3. Никифорова О. В. Подходы к моделированию и прогнозированию циклических индикаторов развития СЭС / О.В. Никифорова, Г.С. Ястребова // Бизнес информ. – 2011. – №10. – с. 9-13.
 4. Никифорова О. В. Неравномерность и цикличность как основные детерминанты развития современных социально-экономических систем/ О.В. Никифорова, Г.С. Ястребова // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – №26. – с. 87-95.
 5. Никифорова О. В. Моделирование процесса выравнивания диспропорций развития региональных систем с использованием налоговых рычагов // Ястребова Г. С., Чаговець Л.О. // Проблемы экономики. – 2012. – №2. – с. 58-62.
 6. Никифорова О.В. Имитационные модели финансовых потоков как инструмент регулирования диспропорций социально-экономического развития // О.В. Никифорова, Л.А. Чаговец, А.С. Ястребова // Научный журнал «Культура народов причерноморья». – 2012. – №233. – с. 69-74.
 7. О.В. Никифорова. Влияние минимальной заработной платы на формирование средних трудовых доходов населения. Щомісячний інормаційно-аналітичний журнал “Економіка. Фнанси. Право” № 10/1’2013. – C. 23-26.
 8. О.В. Никифорова Подходы к оценке неоднородности системы региональных рынков труда Украины // Научный журнал «Культура народов причерноморья». – 2013. – №259. – с. 70-72.
 9. О.В. Никифорова Минимальная заработная плата и её влияние на трудовые доходы// Научный журнал «Культура народов причерноморья». – 2013. – №258. – с. 52-55.

Гранти і проекти »

2009‑2012 міжнародний науково-дослідний проект «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України і Росії» (номер держреєстрації 0110U004306)
2003‑2005 фундаментальна науково-дослідна тема “Адаптивні моделі стійкого функціонування соціально-економічних систем” (номер держреєстрації 0103U000461)

ДОДАТКОВО

Сертифікати

 • підвищення кваліфікації
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації, Центр післядипломної освіти Харківського національного економічного університету, напрям «Система знань – нова парадигма в управлінні вищим навчальним закладом» (2013);
  • свідоцтво про підвищення кваліфікації у внутрівузівської системі підвищення кваліфікації НТУ «ХПІ» (2013);
  • посвідчення про підвищення кваліфікації в Регіональному інституті безперервної освіти федерального державного бюджетного освітнього закладу Вищої професійної освіти «Пермський національний дослідницький університет» за програмою «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» (2013);
  • сертифікат учасника VI Російської літній школі з економіки праці для дослідників і викладачів Національного дослідницького університету Вищої школи економіки RSSLE-2012 (2012).
 • про успішне проходження курсів
  • «Математичні моделі в економіці та їх комп’ютерна реалізація» від компанії Prognoz (2013);
  • “Методологія і технологія сучасного аналізу даних на STATISTICA» від компанії StatSoft Russia (2014);
  • «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» корпорації Парус (2013);
  • «1С: Управління торгівлею для України» інформаційно-довідкового центру Астер-Консалтінг (2013).
 • сертифікат з бізнес англійського
  • Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Business English) (Entry 3, В1).

Стипендії та нагороди

2012 грамота Харківського національного економічного університету за перемогу в конкурсі “Науково-педагогічний старт”.

Print Friendly, PDF & Email
1 336